Σητεια

Ανάκληση του αντιδημάρχου Σητείας κ. Θ. Λεβεντέρη από το δήμαρχο

leventerhs-2yqin0zjl1o0xexix4ie4q

Ανακαλεί από σήμερα 2-1-2018 τον ορισμό του Αντιδημάρχου Σητείας κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου για τον σημαντικό λόγο της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του ο δήμαρχος Σητείας κ. Θοδ. Πατεράκης.

Η απόφαση αναφέρει:

Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.559 κατοίκους.
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 823/τ.Β΄/15-3-2017)
Την με αριθμ. 144/28-2-2017 Απόφαση «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Λεβεντέρη Χαράλαμπου» καθώς και τις με αριθμ. 543/2017 και 670/2017 συμπληρωματικές Αποφάσεις της με αριθμ. 144/2017 αρχικής Απόφασης, όπως και τη 159/2017 Απόφασή του «Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ανακαλεί από σήμερα 2-1-2018 τον ορισμό του Αντιδημάρχου Σητείας κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου για τον σημαντικό λόγο της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Θ. Πατεράκης