Αγροτικα

Ανοιξε η ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2018 και το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 15/05/2018.

osde

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

& ΜΜΕ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2018 και το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 15/05/2018.

Είμαστε στη διάθεση των ενδιαφερομένων για πλήρη και αναλυτική ενημέρωση διαθέτοντας όσο χρόνο χρειαστεί, τόσο για τη διασφάλιση της σωστής διαδικασίας της μεταβίβασης όσο και την εξασφάλιση του ποσού της επιδότησης που δικαιούνται οι παραγωγοί.

Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των παραγωγών η διαδικασία της μεταβίβασης θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28430 29999 / 29998 / 29997 / 29996

 

Διευκρίνιση όσον αφορά τη φετινή διαδικασία των μεταβιβάσεων:

 

Aπό το 2017 μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος ενημέρωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξέλιξη της μεταβίβασης και πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν είναι μέσω email (ηλεκτρονική διεύθυνση).

Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας των μεταβιβάσεων 2018 χρειάζεται μοναδικό, ενεργό email, ξεχωριστό για τον μεταβιβαστή και τον κάθε αποδέκτη με άμεση πρόσβαση την ώρα της μεταβίβασης.

Επίσης είναι απαραίτητοι οι κωδικοί του taxisnet του μεταβιβαστή ή του αποδέκτη / αποδεκτών αντίστοιχα ανάλογα την περίπτωση.

 

Δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την κάθε περίπτωση:

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

(α)Υπόδειγμα 1 “Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη”, υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.

(β) Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (π.χ. αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κτλ), που πραγματοποιήθηκε από 01.06.2017 έως και 15.05.2018.

(γ) Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

(α) Υπόδειγμα 2 “Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη”, υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.

(β) Στις περιπτώσεις συγγένειας α’ βαθμού ή συζυγικής σχέσης, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5)

(α) Yπόδειγμα 5 “Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς”, υπογεγραμμένο από τον κληρονόμο, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια αρχή.

(β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου βασικής ενίσχυσης 14/43

 1. Κληρονομιά βάσει διαθήκης

Στην περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη, ο κληρονόμος υποβάλλει τα δικαιολογητικά (α) και (β) και επιπλέον απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά (γ) ως (ε) και κατά περίπτωση το (στ):

(γ) αντίγραφο της διαθήκης με το αντίστοιχο πρακτικό δημοσίευσης

(δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.

(ε) πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης ή εν γένει προσβολής της εν λόγω διαθήκης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.

(στ) Σε περίπτωση που βάσει διαθήκης τα δικαιώματα ή η κινητή περιουσία δεν καταλείπονται σε έναν μόνο κληρονόμο, υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων εκ διαθήκης, πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους.

 1. Στην περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης, όπου από τη διαθήκη δε συνάγεται η διάθεση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ή εν γένει της κινητής περιουσίας, η κληρονομιά των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις της κληρονομιάς από το Νόμο (εξ αδιαθέτου διαδοχή), όπως ορίζεται στον Αστικό Κώδικα (“Μικτή κληρονομιά”). Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος καλείται να προσκομίσει, εκτός των δικαιολογητικών (α) ως (ε), επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά (η) και (θ).
 2. Κληρονομιά από το Νόμο (εξ’ αδιαθέτου διαδοχή)

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, ο κληρονόμος υποβάλλει τα δικαιολογητικά (α) και (β) και επιπλέον υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά (ζ) ως (ι):

(ζ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.

(η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

(θ) Υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων, πλήρως συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους-πλησιέστερους συγγενείς.

(ι) Στην περίπτωση που τα αναγραφόμενα στα δικαιολογητικά (η) και (θ) στοιχεία των πλησιέστερων συγγενών διαφέρουν (π.χ. θυγατέρα που υπογράφει με το επώνυμο του συζύγου ενώ στο Πιστοποιητικό εμφανίζεται με το πατρικό της επίθετο), είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ή άλλου αντίστοιχου δημόσιου εγγράφου ή φωτοτυπίας των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του πλησιέστερου συγγενή, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση.

 1. Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην περίπτωση που οι συγκληρονόμοι – πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμφωνούν στην από κατανομή των δικαιωμάτων, καθένας από τους συγκληρονόμους – πλησιέστερους 15/43

συγγενείς δύναται να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αστικό κώδικα.

 

 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6)

(α) Υπόδειγμα 6 “Εκμίσθωση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης”, υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.

(β) Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης ψηφιοποιημένης έκτασης. Λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 01.06.2017 έως και 15.05.2018

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9)

(α) Υπόδειγμα 9 “Εκμίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη”, υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.

Λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 16.06.2017 έως και 15.05.2018

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την έναρξη διαδικασίας μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2018.

 

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την καταχώρηση των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018 έχει τεθεί σε λειτουργία.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. O αιτών μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις οn-line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής επιλέγεται η χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018 και ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Καταχώρηση της αίτησης
  •Εκτύπωση του υποδείγματος
  •Υπογραφή του υποδείγματος από τους συμβαλλομένους
  •Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο ξεχωριστά από αρμόδια αρχή
  •Επισύναψη στην αίτηση του υποδείγματος μεταβίβασης και των κατά περίπτωση μεταβίβασης απαιτούμενων δικαιολογητικών
  • Οριστικοποίηση, που ενέχει τη θέση της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
  • Εκτύπωση της οριστικοποιημένης αίτησης μεταβίβασης και του διαβιβαστικού τα οποία φυλάσσονται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό αρχείο του αιτούντα, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

 

Επισημαίνεται ότι, παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα για τα έτη (2014-2018) ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Αίτηση εγγραφής για δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να λάβουν κωδικό και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 15η Μαΐου 2018. Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018.

Η εγκύκλιος περί της διαδικασίας μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) έτους 2018 έχει αναρτηθεί στη διαδρομήhttp://www.opekepe.gr/metavivaseis_2018.asp

Οι γεωργοί, πριν την οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησή τους, οφείλουν να έχουν αναγνώσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις των μεταβιβάσεων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην εγκύκλιο αιτήσεων μεταβίβασης ΔΒΕ έτους 2018 .

http://STYLE100FM.GR