ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Κρητη

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

13169c05177ebde39de1a0994f59f9de_XL

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 136/1490/23-2-2018 (ΑΔΑ:6ΛΛΜ46ΨΖΣΠ-ΟΥΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 603.8/1295/13322/18-4-2018 (ΑΔΑ:ΩΚΖ846ΨΖΣΠ-Λ6Ξ) έγκριση δαπάνης, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια υλικών φαρμακείου, για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

 

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας τους (ΑΠ 7– ΜΕΤ).

Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται.

 

  1.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στην ανωτέρω     διεύθυνση, με την ένδειξη:

«Προσφορά για την προμήθεια υλικών φαρμακείου του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας», το αργότερο μέχρι την                   16/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των υλικών φαρμακείου. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Α/Α Περιγραφή ειδών Ζητούμενη Ποσότητα Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα  (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολικό κόστος (χωρίς Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α.

…… %

Συνολικό κόστος (με Φ.Π.Α.)
1 Βαμβάκι 1 τμχ        
2 Αντισηπτικό διάλυμα τύπου Betadine 1 τμχ        
3 Παρακεταμόλη τύπου Depon tabls 3 κουτιά        
4 Σερβιέτες 1 κουτί        
5 Χάπια ναυτίας τύπου emetostop 1 κουτί        
6 Γάζες 5Χ5cm 1 τμχ        
7 Επιθέματα Αυτοκόλλητα  τύπου Hansaplat διάφορα μεγέθη 1 κουτί        
8 Αντιμικροβιακό σπρέι για τοπική χρήση τύπου Pulvo 1 τμχ        
9 Οξυζενέ 1 τμχ        
10 Οινόπνευμα 1 τμχ        
11 Γάζες 5Χ10cm 1 κουτί        
12 Γάζες 8Χ15cm 1 κουτί        
13 Επίδεσμος ελαστικός 6cm 1 τμχ        
14 Επίδεσμος ελαστικός 8cm 1 τμχ        
15 Επίδεσμος ελαστικός 12cm 1 τμχ        
16 Παρακεταμόλη τύπου Depon αναβράζων 500mg 2 κουτιά        
17 Παρακεταμόλη τύπου Depon αναβράζων 1000mg 1 κουτί        
18 Αντιφλεγμονώδες τύπου Nurofen ή Brufen 400 1 κουτί        
19 Αντιδιαρροϊκά χάπια τύπου Imodium 1 κουτί        
20 Μετοκλοπραμίδη τύπου Primperan 1 κουτί        
21 Αντιεμετικές τσίχλες τύπου Travelgum 1 κουτί        
22 Ρανιτιβίνη τύπου Zantac 1 κουτί        
23 Κορτιζόλη τύπου Solu-cortef 250mg 1 κουτί        
24 Κορτιζόλη τύπου Solu-cortef 500mg 1 κουτί        
25 Σύριγγες 2,5 ml 2 τμχ        
26 Σύριγγες 5 ml 2 τμχ        
27 Σύριγγες 1 ml 2 τμχ        
28 Αιμοστατικό βαμβάκι 1 τμχ        
29 Αντιφλεγμονώδη- αντιπυρετικά χάπια τύπου Ponstan 1 κουτί        
30 Κολλύριο σε μονοδόσεις 1 κουτί        
      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                (με Φ.Π.Α.)  

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατάθεση και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, στο γραφείο της Διευθύντριας στη Βαϊνιά Ιεράπετρας

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, τηλέφωνο: 28420-89736, email: sdelas@sch.gr.

 

Σε περίπτωση λήψης λιγότερων των τριών προσφορών ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και γίνεται επανάληψη της διαδικασίας της πρόσκλησης τουλάχιστον μία φορά.

 

  1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ:

Η παραλαβή των υλικών φαρμακείου θα γίνει από την Διευθύντρια του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, η οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό παραλαβής.

 

Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

 

Θα γίνεται κράτηση ίση με το 0,01% του καθαρού ποσού κάθε πληρωμής που θα αποδίδεται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

                                             

                                                 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

                                                 

                                              ΡΕΑ ΠΗΓΙΑΚΗ    

http://STYLE100FM.GR