Σητεια

«Τροποποίηση προγενέστερης Απόφασης με αριθμ. 142/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου Σητείας»

d571efd347a18ea9f16b9b8f034a9414_S

Ο Δήμαρχος Σητείας

έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 74 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
 2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 823/τ.Β΄/15-3-2017).
 9. Τις με αριθμ. 142/2017,143/2017,144/2017,145/2017 Αποφάσεις του «Ορισμός και Ανάθεση αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας με θητεία από 1/3/2017 μέχρι 31/8/2019 όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 1. Τη με αριθμ. 1/ 2-1-2018 Απόφασή του «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

   Τροποποιεί την προγενέστερη Απόφαση με αριθμ. 142/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Σητείας κ. Κοζυράκη Νικολάου  μόνο ως προς την ανάθεση αρμοδιοτήτων ως κατωτέρω:

 

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοζυράκη Νικόλαο ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019  μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν τη  Διεύθυνση Περιβάλλοντος -Πρασίνου

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
 • Τη ευθύνη για τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας και αναβάθμισης του τοπικού φυσικού , αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και χώρων Πρασίνου
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
 • την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας καθώς και την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου
 • Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων.
 • Την επίβλεψη της κυκλοφορίας στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες και της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.
 • Την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στη Δημοτική Κοινότητα Σητείας
 • Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Την ευθύνη προγραμματισμού και ελέγχου συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 • Την επίβλεψη Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων,
 • Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.)
 • Τον ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

 Σητείας, ως αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Περιβάλλοντος – Πρασίνου.

 • Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα  Σητείας:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Πισκοκεφάλου, Σταυρωμένου, Κατσιδωνίου, Μαρωνιάς, Αγίου Γεωργίου, Πραισσού, Σκοπής, Χαμεζίου, Κρυών, και Έξω Μουλιανών για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες  .

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων.

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες .

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος κάθε Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Με την έκδοση της παρούσας οι προγενέστερες  με αριθμ. 142/2017, 143/2017,144/2017,145/2017 καθώς και τις με αριθμ. 513/2017 και 670/2017  αποφάσεις περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας παύουν να ισχύουν.

     Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 74 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
 2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 823/τ.Β΄/15-3-2017).
 9. Τις με αριθμ. 142/2017,143/2017,144/2017,145/2017 Αποφάσεις του «Ορισμός και Ανάθεση αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας με θητεία από 1/3/2017 μέχρι 31/8/2019 όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 1. Τη με αριθμ. 1/ 2-1-2018 Απόφασή του «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  Τροποποιεί την προγενέστερη Απόφαση με αριθμ. 143/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Σητείας κ. Λαντζανάκη Νικολάου μόνο ως προς την ανάθεση αρμοδιοτήτων ως κατωτέρω:

 

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαντζανάκη Νικόλαο ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019  μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης:

 

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Εκκαθάρισης Δαπανών.
 • Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.
 • Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε΄ ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 • Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης  πολιτικών γάμων
 • Αρμοδιότητες γραφείου αγροτικής παραγωγής
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των ΤΟΕΒ που λειτουργούν στα όρια του Δήμου
 • αρμοδιότητες γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
 • Την ευθύνη για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Την ευθύνη για την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματος των ασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.
 • Για τη Δημοτική ενότητα Ανάληψης τον ορίζει αναπληρωτή της Ληξιάρχου Μαρίας Κόλοβρατ του Ηβάν – Φαμπιάν σε περίπτωση απουσίας της.
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής, βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση, Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.).
 • Τον ορίζει ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

 Σητείας, ως αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη  Δημοτική  Ενότητα Ανάληψης:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους, Περβολακίων, Λιθινών, Πεύκων και Χρυσοπηγής για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στην ανωτέρω  δημοτική  ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη   δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής  ενότητας  Ανάληψης

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη  δημοτική ενότητα .

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής  ενότητας Ανάληψης και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της  Δημοτικής  ενότητας , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Με την έκδοση της παρούσας οι προγενέστερες  με αριθμ. 142/2017, 143/2017,144/2017,145/2017 καθώς και τις με αριθμ. 513/2017 και 670/2017  αποφάσεις περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας παύουν να ισχύουν.

     Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
 2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 823/τ.Β΄/15-3-2017).
 9. Τις με αριθμ. 142/2017,143/2017,144/2017,145/2017 Αποφάσεις του «Ορισμός και Ανάθεση αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας με θητεία από 1/3/2017 μέχρι 31/8/2019 όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 1. Τη με αριθμ. 1/ 2-1-2018 Απόφασή του «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

   Τροποποιεί την προγενέστερη Απόφαση με αριθμ. 145/2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Σητείας κ. Τερζή Λεωνίδα μόνο ως προς την ανάθεση αρμοδιοτήτων ως κατωτέρω:

 

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τερζή Λεωνίδα ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019  μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης):

 • Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων,
 • Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας,
 • Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων,
 • Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων,
 • Εκτέλεσης Έργων Άρδευσης,
 • Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
 • Τον προγραμματισμό και οργάνωση Μελετών – Επίβλεψης έργων.
 • Την ομαλή και συνεχή άρδευση όλων των περιοχών του Δήμου και τη σωστή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος
 • Την εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα αρμοδιότητες πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου, αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου – γραμματείας.
 • Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.
 • Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των  αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση, Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λ.π.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα , που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.)
 • Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ.

Λαντζανάκη Νικόλαο για την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

δαπανών που εκδίδονται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Σε

περίπτωση που το ποσό της ανάληψης υπερβαίνει τις 50.000€ θα συνυπογράφει

με τον Ειδικό Ταμία (ή το Διαχειριστή).

 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική  Ενότητα Ιτάνου

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Παλαικάστρου, Ζάκρου και Καρυδίου, καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Ρούσας Εκκλησιάς, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας, Λάστρου, Αχλαδίων για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις ανωτέρω  δημοτικές  ενότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων.

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Τοπικές Κοινότητες.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας των δύο Δημοτικών  ενοτήτων , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Με την έκδοση της παρούσας οι προγενέστερες  με αριθμ. 142/2017, 143/2017,144/2017,145/2017 καθώς και τις με αριθμ. 513/2017 και 670/2017  αποφάσεις περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας παύουν να ισχύουν.

     Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης

 

 

 

 

 

 

 

 

http://style100fm.gr