Σητεια

« Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Σητείας ».

Χωρίς τίτλο

« Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Σητείας ».

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες Κ.Υ.Α., τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και κατόπιν σχετικής διαταγής Υ.ΝΑ.Ν.Π. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. Από τις 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 και έως τις 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 αποφασίσθηκε ο προσωρινός περιορισμό εν όλω της κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους για τη μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης, από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά, πλην Κρήτης, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει την κυκλοφορία πλοίων και σκαφών του πρώτου εδαφίου που διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση: α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών προς το νησί της μόνιμης κατοικίας τους, β) των μόνιμων κατοίκων των νησιών μεταξύ νησιών της ίδιας ή όμορης Περιφέρειας, γ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας κ.λ.π. που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους, δ) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης φύσεως του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ε) των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε νησί ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας, στ) του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών και εκτέλεσης δημοσίων έργων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.
ζ) προς τον σκοπό μετάβασης από και προς την εργασία, η) προς τον σκοπό παρουσίας σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου βαθμού), θ) των μαθητών και σπουδαστών δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τα οποία αίρεται η αναστολή λειτουργίας. Οι ανωτέρω μετακινήσεις δύναται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στο ΦΕΚ 1870Β προϋποθέσεις. Β) Από τις 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 και έως τις 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία, κ.λ.π., β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια, δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας και στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως δώδεκα (12) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις: i. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ii. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και iii. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
2. Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσίευση του παρόντος.-
Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης ΛΣ ΨΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης

https://style100fm.gr/