Σητεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΕΒ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ

toeb-papagiannadon-1-332fgzxw8fqagwyrzdiqkq

Παπαγιαννάδες   19/02/2019

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνουμε  τα  μελη  του   ΤΟΕΒ   για  τα  παρακάτω

  1. Σύμφωνα με  το   Ν.4546/2018 υποχρεούνται να υποβάλλουν στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους που επωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας και του  (Α.Φ.Μ.), μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Αν η χρήση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο και έχει συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνεται από το πρόσωπο αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος υποβάλλουν κοινή δήλωση, που υπογράφεται και από τους δύο και περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τους Α.Φ.Μ. τους.

Αν μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν νέα δήλωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μεταβολή.

Στους υπόχρεους, που δεν υποβάλλουν τη δήλωση της παραγράφου 1 μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης. Στους υπόχρεους που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της ανακριβούς δήλωσης μέχρι τη διόρθωσή της. Τα ανωτέρω πρόστιμα, τα οποία αποτελούν έσοδα του οικείου Οργανισμού, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του.»

2.Σύμφωνα  με  το το   Ν.4546/2018  οι  ετήσιες οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1277/1972, οι Οργανισμοί της παραγράφου 1 καταρτίζουν πίνακα των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλών, που δημοσιεύεται με ανάρτηση στα γραφεία τους και στον οικείο τόπο δημοσίευσης του Δήμου ή της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου έχουν την έδρα τους.

Κατά του πίνακα οφειλών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή του, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού.

3.Επίσης βεβαιώνονται  υποχρεωτικά , οι  ληξιπρόθεσμες  οφειλές    σύμφωνα  με  το  Ν.4646/2018   στην    αρμόδια  Δ.Ο.Υ    για   είσπραξη .

 

4.Για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από το 2019, σύμφωνα  με  το 

υπ αριθμό 1240/105608-27/07/2018  έγγραφο  του  Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης,  για κάθε αρδευόμενο αγροτεμάχιο θα είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα άρδευσης όταν πρόκειται για συλλογικό δίκτυο (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμου, κ.λπ.) ή η άδεια χρήσης νερού όταν πρόκειται για ιδιωτική υδροληψία. 

Συγκεκριμένα, για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται ως αρδευόμενο:  εάν η άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται στην αίτηση βεβαίωση του παρόχου – φορέα και να καταχωρίζονται σε σχετικά πεδία ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της βεβαίωσης

Για  την  έκδοση  των  παραπάνω  βεβαίωσεων   αιτήσεις    θα  γίνονται   δέκτες  από  21  Μάρτιου    2019  τις   εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στο  γραφείο  του  Οργανισμού.

5.Τελος  σύμφωνα  με  το  Κανονισμό  Άρδευσης  στους  ληξιπρόθεσμους οφειλέτες του ΤΟΕΒ  δε  θα  εκδίδεται  καμία  βεβαίωση  μη  οφειλής ,άδειας  χρήσης  νερού  για  ενεργοποίηση  δικαιωμάτων ,κτηματολογίου  κ.λ.π  καθώς μεταβολές  στοιχείων  των  εκμεταλλεύσεων.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  επικοινωνείτε  με  το  γραφείο  του  οργανισμού  τις  εργάσιμες  ήμερες  και  ώρες  στο  2843031566.

 

 

Δ.Σ  Τ.Ο.Ε.Β

 

http://STYLE100FM.GR