Σητεια

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΧΩΝΟΥ ΤΕΛΟΣ

7167785_l

Με χαρά και ανακούφιση σας στέλνω την απόφαση της ΡΑΕ με την οποία ανακαλείται η άδεια παραγωγής που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία «SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST – CRETE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για το ηλιοθερμικό έργο του Χώνου Σητείας. Η ανάκληση της άδειας έγινε διότι η εταιρεία που την είχε εξασφαλίσει διαλύθηκε, εκκαθαρίστηκε, διαγράφτηκε από το ΓΕΜΗ και πλέον δεν υπάρχει.

Σας θυμίζω ότι η εταιρεία είχε πάρει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο και έχει γίνει προσφυγή στο ΣτΕ κατά της σχετικής απόφασης.

Επιτέλους ακούμε και ένα καλό νέο για την περιοχή της Σητείας που απαλλάχτηκε από ένα εν δυνάμει πολύ επικίνδυνο έργο που σχεδιαζόταν δίπλα από τα χωριά της περιοχής.

Ελπίζω την ίδια τύχη να έχουν και τα υπόλοιπα παρόμοια έργα (συμπεριλαμβανόμενου επίσης του Υβριδικού Έργου Αμαρίου) που σχεδιάζονται στην ίδια περιοχή παρά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και φορέων της περιοχής της Σητείας.

Χρέος όλων μας είναι να αναδείξουμε τους δικούς μας σχεδιασμούς για την ανάπτυξη της περιοχής και να μην επιτρέψουμε άλλα παρόμοια έργα που καταστρέφουν το περιβάλλον της περιοχής εν ονόματι της διάσωσής του.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 904/2020 Για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02313 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 60 ΜW στη θέση «Χώνος» της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2239/2010 Απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST – CRETE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της στην Αθήνα στις 02/06/2020 η οποία συνεχίστηκε στις 03/06/2020 και Λαμβάνοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 92/07.05.2020).

2 Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως ισχύει.

3 Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», (ΦΕΚ Α’ 179), όπως ισχύει. Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr 1

4 Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», (ΦΕΚ Α΄45), όπως ισχύει.

5 Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ Α΄87), όπως ισχύει.

6 Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.», (ΦΕΚ Β΄ 2373), ιδίως δε το άρθρο 42 με τίτλο: «Προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας παραγωγής» στο οποίο ρητά ορίζεται ότι : «Η άδεια παραγωγής ανακαλείται με απόφαση της ΡΑΕ σε κάθε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων της. Η άδεια παραγωγής ανακαλείται, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις : α)[…] β) […] γ) […] δ) Λόγω παύσης, για οποιοδήποτε λόγο της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια παραγωγής. […].».

7 Την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02313 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 60 ΜW στη θέση «Χώνος» της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, (εφεξής η «Άδεια Παραγωγής»), η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2239/2010 Απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST – CRETE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SOLAR THERMAL FUTURE EAST – CRETE» (εφεξής η «Εταιρεία»).

8 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 527144/12.08.2016 Ανακοίνωση από την Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), Τμήματος Μητρώου, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για την με ΚΑΚ 722567 καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης, σύμφωνα με την οποία οι εταίροι αποφάσισαν τη λύση της Εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση.

9 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 588737/09.09.2016 Ανακοίνωση από την Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), Τμήματος Μητρώου, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την με ΚΑΚ 752752 καταχώριση του τελικού ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης της Εταιρείας με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST – CRETE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «SOLAR THERMAL FUTURE EAST – CRETE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 077659627000, καθώς και την ακολούθως των ανωτέρω διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

10 Την παραδοχή ότι προηγούμενη κλήση του διοικουμένου δεν απαιτείται, όταν η κρίση της διοίκησης για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων της έκδοσης δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία δεν δύνανται να ανατραπούν και δεν επηρεάζονται, από υποκειμενική συμπεριφορά του διοικουμένου (βλ. ενδεικτικά νομολογία ΣτΕ 2164/2017, 162/2009).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02313 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 60 ΜW στη θέση «Χώνος» της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2239/2010 Απόφασης ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST – CRETE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 2 Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Αθήνα, 03/06/2020 Για τη ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής

Πρόεδρος

https://style100fm.gr/