Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
spot_img
ΑρχικήUncategorizedΟρισμός εντεταλμένων συμβούλων.

Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων.

Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Σητείας Γεώργιος Ζερβάκης, λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της περ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε
με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’)
2) Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.
3) Την υπ’ αριθ. 39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την
οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και επιλαχόντες των δημοτικών εκλογών της
8ης Οκτωβρίου 2023 που αφορούν στο Δήμο Σητείας.
4) Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων
του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένους
Συμβούλους του Δήμου Σητείας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Τον κ. Βασιλάκη Κων/νο, αρμόδιο για την παρακολούθηση των θεμάτων που
αφορούν στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Κρήτης.
β. Τον κ. Αυγουστινάκη Εμμανουήλ, αρμόδιο για θέματα υπαίθρου και πρωτογενή
τομέα.
δ. Την κ. Νικητάκη Μαρία, αρμόδια για θέματα τουρισμού και επιχειρηματικότητας.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση
με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίηση ή ανάκλησή της.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, στους Αντιδημάρχους, στους
προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Σητείας
Ζερβάκης Γεώργιος

RELATED ARTICLES

Τελευταία Νέα